Cách dùng hiệu quả các hàm Dmax, hàm Dmin và hàm Daverage trong Excel. Bài viết chia sẻ chi tiết và đầy đủ về cách sử dụng 3 hàm này

1. Hàm DMAX trong Excel: Hàm tìm giá trị lớn nhất

+ Cú pháp và chức năng của hàm DMAX trong Excel

Cú pháp: DMAX(database, field, criteral)

Trong đó:

database: Danh sách cơ sở dữ liệu bao gồm cả cột Tiêu đề

field: Địa chỉ của trường cần tính tổng

criterial: Điều kiện

Chức năng:Tìm giá trị lớn nhất trường dữ liệu <Field> trong Danh sách cơ sở dữ liệu <Database> thỏa mãn điều kiện <Criterial>

+ Ví dụ về hàm DMAX trong Excel

Cho bảng Dữ liệu sau, yêu cầu: Tính lương tháng cao nhất của nhân viên phòng Tài vụ.

hàm dmax trong excel 2007

Cách dùng hàm Dmax trong excel

Để tính được kết quả trong ô D12, ta áp dụng đúng theo như cú pháp của hàm DMAX.

Ta có:  D12=DMAX($A$3:$D$10,C3,$B$14:$B$15)

Kết quả như sau:

kết quả hàm dmax sử dụng excel

Kết quả hàm Dmax

2. Hàm DMIN trong Excel: Hàm tìm giá trị nhỏ nhất

+ Cú pháp và chức năng của hàm DMIN trong Excel

Cú pháp: DMIN(database, field, criteral)

Trong đó:

database: Danh sách cơ sở dữ liệu bao gồm cả cột Tiêu đề

field: Địa chỉ của trường cần tính tổng

criterial: Điều kiện

Chức năng:Tìm giá trị nhỏ nhất trường dữ liệu <Field> trong Danh sách cơ sở dữ liệu <Database> thỏa mãn điều kiện <Criterial>

+ Ví dụ về hàm DMIN trong Excel

hàm dmin trong excel 2007

Sử dụng hàm Dmin trong Excel

Tương tự như ví dụ trên, nhưng để tìm Lương thấp nhất của Nhân viên phòng Kế hoạch, ta dùng Hàm DMIN, ta có :

D12= DMIN($A$3:$D$10,C3,$B$14:$B$15)

Kết quả:

kết quả hàm Dmin 2007

Kết quả hàm Dmin trong Excel

3. Hàm DAVERAGE trong Excel: hàm tìm giá trị trung bình

+ Cú pháp và chức năng của hàm DAVERAGE trong Excel

Cú pháp: DAVERAGE(database, field, criteral)

Trong đó:

database: Danh sách cơ sở dữ liệu bao gồm cả cột Tiêu đề

field: Địa chỉ của trường cần tính tổng

criterial: Điều kiện

Chức năng:Tìm giá trị trung bình trong trường dữ liệu <Field> trong Danh sách cơ sở dữ liệu <Database> thỏa mãn điều kiện <Criterial>

+ Ví dụ về hàm DAVERAGE trong Excel

hàm daverage 2007

cách sử dụng hàm Daverage

Sử dụng hàm DAVERAGE để tính, ta có:

D12=DAVERAGE($A$3:$D$10,C3,$B$14:$B$15)

kết quả dùng hàm daverage 2007

Kết quả dùng hàm Daverage trong Excel

Rate this post
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

Vui lòng tắt ads blocker.