Cú pháp Markdown căn bản

Markdown là một ngôn ngữ đánh dấu văn bản đơn giản, dễ học và dễ sử dụng. Cú pháp Markdown được sử dụng để tạo định dạng cho văn bản, chẳng hạn như tiêu đề, in đậm, in nghiêng, gạch đầu dòng, danh sách có thứ tự, bảng, mã, liên kết, hình ảnh,…

Dưới đây là một số cú pháp Markdown căn bản:

Tiêu đề

Markdown sử dụng ký hiệu # để tạo tiêu đề. Số lượng ký hiệu # sẽ quyết định cấp độ của tiêu đề.

Cấp độ Ký hiệu Ví dụ
1 # Tiêu đề 1
2 ## Tiêu đề 2
3 ### Tiêu đề 3
4 #### Tiêu đề 4
5 ##### Tiêu đề 5

Markdown sử dụng ký hiệu ** để tạo văn bản in đậm.

Ví dụ:

Markdown
**Đây là văn bản in đậm**

In nghiêng

Markdown sử dụng ký hiệu * để tạo văn bản in nghiêng.

Ví dụ:

Markdown
*Đây là văn bản in nghiêng*

Gạch đầu dòng

Markdown sử dụng ký hiệu * hoặc - để tạo gạch đầu dòng.

Ví dụ:

Markdown
* Đây là gạch đầu dòng
* Đây là gạch đầu dòng thứ hai

Danh sách có thứ tự

Markdown sử dụng ký hiệu số và dấu chấm để tạo danh sách có thứ tự.

Ví dụ:

Markdown
1. Đây là danh sách có thứ tự
2. Đây là danh sách có thứ tự thứ hai

Bảng

Markdown sử dụng ký hiệu |: để tạo bảng.

Ví dụ:

Markdown
| Tên | Tuổi | Nghề nghiệp |
|---|---|---|
| John Doe | 25 | Nhà phát triển phần mềm |
| Jane Doe | 22 | Sinh viên |

Markdown sử dụng ký hiệu ““ để tạo mã.

Ví dụ:

Markdown
```python
def hello_world():
    print("Hello, world!")

hello_world()

Liên kết

Markdown sử dụng ký hiệu [] để tạo liên kết.

Hình ảnh

Markdown sử dụng ký hiệu [] để tạo hình ảnh.

Dưới đây là một số mẹo sử dụng Markdown:

  • Sử dụng các ký hiệu Markdown một cách nhất quán.
  • Sử dụng các ký hiệu Markdown để tạo định dạng cho văn bản của bạn.
  • Sử dụng các ký hiệu Markdown để tạo văn bản dễ đọc và dễ hiểu.

Markdown là một công cụ hữu ích để tạo định dạng cho văn bản. Bằng cách nắm vững cú pháp Markdown, bạn có thể tạo ra các văn bản đẹp mắt và thu hút người đọc.

Rate this post