Việt nam 12/14/2020, các dịch vụ của Google bị lỗi như: Youtube, Google Search, Gmail

Vấn đề được giải quyết sau một thời gian ngắn.