Facebook view

Cũng không có bất kỳ người nào thuộc về, và nỗi đau chỉ có một mình anh ta là người mà anh ta là người mà anh ta là người mà anh ta là người mà anh ta muốn lấy được, ta, và những bông hoa rơi xuống, nhưng bởi vì nó không phải từ tôi. hoa ta, và thời gian của mùa thu của loại, không bao giờ từ tôi.

Danh mục: Từ khóa: