Parsing JSON in java -Phân tích cú pháp JSON trong java

Bạn có một cái gì đó như thế này?

json.getJSONObject("augment-list").getJSONArray("augment").getJSONObject(0).getInt("id")

Có hai cách chính để phân tích cú pháp JSON trong Java:

1. Sử dụng thư viện JSON:

Có rất nhiều thư viện JSON miễn phí và mã nguồn mở dành cho Java, mỗi thư viện có những ưu và nhược điểm riêng. Một số thư viện phổ biến bao gồm:

 • Jackson: https://github.com/FasterXML/jackson – Thư viện phổ biến nhất, hiệu suất cao, hỗ trợ nhiều tính năng.
 • Gson: https://github.com/google/gson – Thư viện do Google phát triển, dễ sử dụng, hỗ trợ tốt các kiểu dữ liệu Java.
 • GSON-Plus: [đã xoá URL không hợp lệ] – Cung cấp nhiều tính năng bổ sung cho Gson, chẳng hạn như hỗ trợ tự động hóa.
 • JSON-B: [đã xoá URL không hợp lệ] – Thư viện do Eclipse Foundation phát triển, hỗ trợ tích hợp tốt với Jakarta EE.

Để sử dụng thư viện JSON, bạn cần thực hiện các bước sau:

 • Thêm thư viện vào dự án của bạn: Các thư viện JSON thường có sẵn thông qua Maven hoặc Gradle.
 • Tạo đối tượng JSON: Sử dụng các lớp của thư viện để tạo đối tượng JSON từ chuỗi JSON hoặc từ dữ liệu Java.
 • Truy cập dữ liệu: Sử dụng các phương thức của thư viện để truy cập và thao tác dữ liệu trong đối tượng JSON.

2. Sử dụng lớp JSONObjectJSONArray của Java:

Java 1.7 trở lên cung cấp các lớp JSONObjectJSONArray để làm việc với JSON. Tuy nhiên, các lớp này có chức năng hạn chế hơn so với các thư viện JSON chuyên dụng.

Để sử dụng các lớp JSONObjectJSONArray, bạn cần thực hiện các bước sau:

 • Chuyển đổi chuỗi JSON sang đối tượng: Sử dụng phương thức parse của lớp JSONParser để chuyển đổi chuỗi JSON sang đối tượng JSONObject hoặc JSONArray.
 • Truy cập dữ liệu: Sử dụng các phương thức của lớp JSONObjectJSONArray để truy cập và thao tác dữ liệu trong đối tượng JSON.

Lựa chọn phương pháp nào:

Phương pháp tốt nhất để phân tích cú pháp JSON trong Java phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của bạn. Nếu bạn cần hiệu suất cao và nhiều tính năng, hãy sử dụng thư viện JSON chuyên dụng. Nếu bạn chỉ cần chức năng cơ bản, bạn có thể sử dụng các lớp JSONObjectJSONArray của Java.

Dưới đây là một số tài nguyên bổ sung:

 • Jackson Documentation: [đã xoá URL không hợp lệ]
 • Gson Documentation: [đã xoá URL không hợp lệ]
 • JSON-B Documentation: [đã xoá URL không hợp lệ]
 • Java 1.7 JSON Tutorial: [đã xoá URL không hợp lệ]

Chúc bạn thành công!

Rate this post


File được chia sẻ bởi tvdseo.com Vui lòng chờ 30sGood luck!