Khi nào sử dụng to be?

Động từ to be là một trong những động từ quan trọng nhất trong tiếng Anh, được sử dụng với nhiều chức năng khác nhau. Dưới đây là một số trường hợp phổ biến nhất:

1. Giới thiệu hoặc mô tả:

 • Giới thiệu danh tính, nghề nghiệp, nguồn gốc:
  • Ví dụ:
   • I am a teacher. (Tôi là giáo viên.)
   • She is a doctor from Vietnam. (Cô ấy là bác sĩ người Việt Nam.)
 • Mô tả tính cách, đặc điểm:
  • Ví dụ:
   • He is kind and intelligent. (Anh ấy tốt bụng và thông minh.)
   • The book is interesting. (Cuốn sách này rất thú vị.)
 • Mô tả trạng thái, cảm xúc:
  • Ví dụ:
   • I am happy to see you. (Tôi rất vui khi gặp bạn.)
   • She is sad because her dog is lost. (Cô ấy buồn vì con chó của cô ấy bị lạc.)
 • Mô tả vị trí, địa điểm:
  • Ví dụ:
   • The school is near my house. (Trường học gần nhà tôi.)
   • Are you from Hanoi? (Bạn đến từ Hà Nội à?)

2. Liên kết chủ ngữ với vị ngữ:

 • Vị ngữ là danh từ:
  • Ví dụ:
   • My sister is a doctor. (Chị gái tôi là bác sĩ.)
   • The cat is on the table. (Con mèo đang ở trên bàn.)
 • Vị ngữ là tính từ:
  • Ví dụ:
   • She is beautiful. (Cô ấy xinh đẹp.)
   • The weather is nice today. (Thời tiết hôm nay đẹp.)
 • Vị ngữ là cụm danh từ:
  • Ví dụ:
   • My favorite subject is English. (Môn học yêu thích của tôi là tiếng Anh.)
   • The best way to learn English is to practice speaking it. (Cách tốt nhất để học tiếng Anh là luyện nói.)
 • Vị ngữ là cụm tính từ:
  • Ví dụ:
   • I am very interested in learning about different cultures. (Tôi rất quan tâm đến việc tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau.)
   • She is feeling tired after a long day at work. (Cô ấy cảm thấy mệt mỏi sau một ngày làm việc dài.)
 • Vị ngữ là cụm giới từ:
  • Ví dụ:
   • I am from Vietnam. (Tôi đến từ Việt Nam.)
   • The book is on the shelf. (Cuốn sách ở trên kệ.)

3. Cấu trúc câu hỏi:

 • Câu hỏi Yes/No:
  • Ví dụ:
   • Are you a student? (Bạn là học sinh à?)
   • Is this your book? (Đây có phải là sách của bạn không?)
 • Câu hỏi Wh-question:
  • Ví dụ:
   • What is your name? (Tên bạn là gì?)
   • Where are you from? (Bạn đến từ đâu?)
 • Câu hỏi Tag:
  • Ví dụ:
   • You are from Vietnam, aren’t you? (Bạn đến từ Việt Nam phải không?)
   • She is a doctor, isn’t she? (Cô ấy là bác sĩ phải không?)

4. Cấu trúc phủ định:

 • Sử dụng not:
  • Ví dụ:
   • I am not a doctor. (Tôi không phải là bác sĩ.)
   • She is not happy. (Cô ấy không vui.)
 • Sử dụng auxiliary verb (can, could, may, might, should, would):
  • Ví dụ:
   • I can’t speak French. (Tôi không thể nói tiếng Pháp.)
   • She shouldn’t go out alone at night. (Cô ấy không nên đi ra ngoài một mình vào ban đêm.)

5. Cấu trúc nghi vấn:

 • Sử dụng auxiliary verb (do, does, did):
  • Ví dụ:
   • Do you like English? (Bạn có thích tiếng Anh không?)
   • Did she go to the party last night? (Cô ấy đã đi dự tiệc tối qua chưa?)

6. Một số trường hợp khác:

 • Dùng trong cấu trúc be about to + V:
  • Ví dụ:
   • It is about to rain. (Trời sắp mưa.)
   • She is about to leave for work. (Cô ấy sắp đi làm.)

7. Một số lưu ý:

 • Cách chia động từ “to be”:
  • Hiện tại:
   • I am
   • You are
   • He/She/It is
   • We are
   • You (pl) are
   • They are
  • Quá khứ:
   • I was
   • You were
   • He/She/It was
   • We were
   • You (pl) were
   • They were
  • Tương lai:
   • I will be
   • You will be
   • He/She/It will be
   • We will be
   • You (pl) will be
   • They will be
 • Phân biệt “am/is/are” và “was/were”:
  • “Am/is/are” được sử dụng cho thì hiện tại.
  • “Was/were” được sử dụng cho thì quá khứ.
 • Phân biệt “will be” và “shall be”:
  • “Will be” được sử dụng cho cả câu khẳng định và câu phủ định.
  • “Shall be” thường được sử dụng trong câu trang trọng hoặc câu hỏi.
 • Sử dụng “it is” thay cho “there is”:
  • Khi chủ ngữ là danh từ số ít không đếm được, ta có thể sử dụng “it is” thay cho “there is” để giới thiệu hoặc mô tả một sự vật, sự việc.
  • Ví dụ:
   • It is time to go. (Đã đến lúc đi rồi.)
   • It is a beautiful day. (Hôm nay là một ngày đẹp trời.)

8. Bài tập:

 • Điền động từ “to be” phù hợp vào chỗ trống:
  • I ___ a teacher.
  • She ___ from Vietnam.
  • The book ___ interesting.
  • Are you ___ happy?
  • I was ___ tired yesterday.
  • They will ___ here tomorrow.
  • It ___ a nice day.
  • ___ there a movie theater near here?
  • She ___ not feeling well.
  • I ___ going to the park.

Đáp án:

 • I am a teacher.
 • She is from Vietnam.
 • The book is interesting.
 • Are you happy?
 • I was tired yesterday.
 • They will be here tomorrow.
 • It is a nice day.
 • Is there a movie theater near here?
 • She is not feeling well.
 • I am going to the park.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng động từ “to be” trong tiếng Anh.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm một số tài liệu sau:

 • https://ielts-fighter.com/tin-tuc/chia-dong-tu-trong-tieng-anh_mt1620962670.html
 • https://ielts-fighter.com/grammarvocabulary
 • https://teachenglish.vus.edu.vn/

Chúc bạn học tập hiệu quả!

Rate this post


File được chia sẻ bởi tvdseo.com Vui lòng chờ 30sGood luck!